Ορισμός Διαμαντιού

 1. Το διαμάντι είναι ένα φυσικό ορυκτό από κρυσταλλωμένο άνθρακα με κυβική δομή.
 2. Η γνησιότητα ενός διαμαντιού δεν πρέπει να αναφέρεται ιδιαίτερα, διότι η χρήση της λέξης «Διαμάντι» αυτομάτως δηλώνει τη γνησιότητα του.
 3. Είναι απαγορευμένη η χρήση της λέξης «Διαμάντι» για την περιγραφή προϊόντων τα οποία έχουν μερικώς ή ολικώς κρυσταλλωθεί ή επανακρυσταλλωθεί με ανθρώπινη παρέμβαση, ούτε να λάβουμε υπόψιν τα συστατικά υλικά ή τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν. Προϊόντα φτιαγμένα κατά αυτόν τον τρόπο πρέπει να ονομάζονται μόνο «συνθετικά διαμάντια» όταν η δομή τους, οι φυσικές και χημικές τους ιδιότητες ανταποκρίνονται στο σύνολο τους στο διαμάντι. Η λέξη «διαμάντι» πρέπει τότε εμφανώς να ακολουθείται από τους όρους «συνθετικό» ή «τεχνητό».
 4. Εμπορικό σήμα ή «fancy names» δεν πρέπει να χρησιμοποιούν λέξεις παρόμοιες με το διαμάντι.

Το βάρος του Διαμαντιού

 1. Το βάρος του διαμαντιού εκφράζεται πάντοτε σε καράτια (διεθνής συντομογραφία ‘’ct’’) μέχρι δύο δεκαδικών ψηφίων. Μπορεί να γίνει στρογγυλοποίηση μόνο όταν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι εννέα.
 2. Αν μας δίνεται το συνολικό βάρος των διαμαντιών που περιέχονται σε ένα αντικείμενο, τότε το βάρος πρέπει να αποσαφηνίζεται αναμφίβολα από τους όρους «συνολικό βάρος» ή λέξεις παρόμοιας σημασίας και βαρύτητας.

Το χρώμα του Διαμαντιού

 1. Τα χρώματα του διαμαντιού καθορίζονται από τις εφτά «πέτρες πρότυπα» της G.I.J.B.O. Αυτές περιγράφουν το κατώτερο όριο του κάθε χρώματος.
 2. Τα χρώματα πρέπει να ονομάζονται όπως υποδεικνύονται στον πίνακα της παρακάτω σελίδας.
 3. Ο καθορισμός του χρώματος πρέπει να γίνεται από έναν έμπειρο επαγγελματία, σε σύγκριση με το «πρωτότυπο – σετ» το οποίο έχει επιλεχθεί από το αρχικό «πρωτότυπο – σετ λίθων» της GIBJO, από κανονικό τεχνητό φως ίσο με 5.000˚ / 5.500˚ Κέλβιν (D55).
 4. Εάν καμία διαφορά δεν παρατηρείται μεταξύ ενός «πρωτότυπου – λίθου» και του διαμαντιού που προς ταξινόμηση τότε το χρώμα του «πρωτότυπου – λίθου» θεωρείται το τελικό. Αν το χρώμα κυμαίνεται μεταξύ δύο «πρωτότυπων – λίθων», το χρώμα του οποίου είναι πιο σκούρο θεωρείται το τελικό.
 5. Μη – κίτρινες χροιές (π.χ. καφέ) ταξινομούνται σύμφωνα με τη βαθύτητα του χρώματος συγκρινόμενες με τον πρωτότυπο – λίθο.
 6. Φωτομετρικές μετρήσεις δεν έχουν καθοριστική αξία.
G.I.B.J.O.  – Διεθνής κλίμακα ταξινόμησης χρώματος
Εξαιρετικά άσπρο + Εξαιρετικά άσπρο (1) D
E
(3) Ποταμός
Σπανίως άσπρο +

Σπανίως άσπρο

F

G

«τοπ γουέσελτον»
Άσπρο H «γουέσελτον»
Ελαφρώς χρειώδες άσπρο I

J

«τον κρύσταλ / κρύσταλ»
Χρειώδες άσπρο K

L

«τοπ κέιπ»
Χρειώδες Χρώμα (2) M

Z

Από κέιπ μέχρι κίτρινο
«Fancy» Διαμάντια
(1)    G.I.A. terms

(2)    Προαιρετικές υποδιαιρέσεις ( Χρειώδους Χρώματος 1,2,3,4)

(3)    Χρήση μέχρι το 1990

 

 1. Ο φθορισμός του διαμαντιού έχει απλώς και μόνο περιγραφική αξία και εκφράζεται ως εξής: καθόλου – ελαφρώς – μεσαίος – δυνατός. Παρατηρείται κάτω από μακραία – κύματα (UV) (366mm). Αυτές οι βαθμίδες καθορίζονται από τρεις πέτρες – φθορισμού – αναφοράς της G.I.B.J.O. , όπως περιγράφεται στο άρθρο 8.
 2. Το χρώμα (body color) του φθορισμού πρέπει να καθορίζεται από κανονικό φως (D55 GIE).
 3. Αν μία προσφορά περιέχει την ποιότητα του διαμαντιού τότε το χρώμα δεν πρέπει ν’ αναφέρεται χωρίς την καθαρότητα και αντιθέτως.
 4. Η υποδιαίρεση των χρωμάτων «εξαιρετικά άσπρο» και «σπανίως άσπρο» σε ακόμα δύο υποδιαιρέσεις μπορεί να γίνει μόνο σε μεγαλύτερα των 0.30ct.

Καθαρότητα

 1. Όλα τα εσωτερικά ορατά χαρακτηριστικά ανήκουν στα έγκλειστα, τα οποία είναι εσωτερικά αντιληπτά. Αυτά είναι :
 • Κρυσταλλικά και στέρεα έγκλειστα σύννεφα, στίγματα σαν καρφίτσα.
 • Ρωγμές (σχήματα), πούπουλα, εξαιρετικά λεπτές ρωγμές στην ζώνη «bearding».
 • Δομικά φαινόμενα (μόνο σε περίπτωση όπου είναι εμφανώς ορατά μέσα στον λίθο π.χ. καφέ χρώματος γραμμές ανάπτυξης.
 • Η καθαρότητα του διαμαντιού πρέπει ν’ εξετάζεται από έμπειρο επαγγελματία κάτω από 10 – βαθμούς μεγέθυνση σε κανονικό φως με άχρωμους μη αποπλανητικούς φακούς και να περιγράφεται ως εξής :
G.I.B.J.O.  – Διεθνής κλίμακα ταξινόμησης χρώματος
loupe – clean

(1c)

Ένα διαμάντι ονομάζεται «loype – clean, αν κάτω από αυτές τις συνθήκες, βρέθηκε απόλυτα διαφανές και ελεύθερο από έγκλειστα.
VVS *

(VVS₁, VVS₂)

Πολύ μικρά έγκλειστα, πολύ δύσκολα να φανούν με 10x φακό.
VS*

(VS₁, VS₂)

Πολύ μικρά έγκλειστα, τα οποία μπορεί να φανούν δύσκολα με 10x φακό.
SI*

(SI₁, SI₂)

Μικρά έγκλειστα, εύκολο να φανούν με 10x φακό, δεν φαίνονται με γυμνό μάτι από το πλάι της κορώνας.
P I

(Piqué I)

Έγκλειστα που αμέσως μπορούν να φανούν με 10x φακό, δύσκολο να φανούν με γυμνό μάτι από το πλάι της κορώνας, δεν ελαττώνει την λαμπρότητα.
P II

(Piqué II)

Μεγάλα και / ή πολυάριθμα έγκλειστα, πολύ εύκολα ορατά με γυμνό μάτι από το πλάι της κορώνας, τα οποία ελαφρώς μειώνουν τη λαμπρότητα του διαμαντιού.
P III

(Piqué III)

Μεγάλα και / ή πολυάριθμα έγκλειστα, πολύ εύκολα ορατά με γυμνό μάτι από το πλάι της κορώνας, τα οποία ελαφρώς μειώνουν τη λαμπρότητα του διαμαντιού.
Όροι, όπως «καθαρό», «καθαρό στο μάτι», «εμπορικά καθαρό» ή άλλες παραπλανητικές εκφράσεις ή ορισμοί δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
*Η υποδιαίρεση των βαθμίδων VVS, VS και S Ι σε υποδιαιρέσεις μπορούν να γίνουν μεγέθη μεγαλύτερα των 0.30ct.
 1. Εξωτερικά χαρακτηριστικά, που δεν επηρεάζουν την καθαρότητα. Αυτό αναφέρεται ιδιαίτερα στα εξής :
 • Γραμμές γυαλίσματος, άγριες έδρες, σημάδια καψίματος και ελαφρώς «bearded» ζώνη.
 • Τοπική εξωτερική καταστροφή, όπως γρατσουνιές και πολύ μικρά στίγματα (pinpoint).
 • Έξτρα έδρες και εναπομείναντα σκληρά μέρη του κρύσταλλου του διαμαντιού (naturals).
 • Γραμμές διδυμίας, γραμμές ανάπτυξης, «knot» γραμμές (όπως ο ρόζος του ξύλου), επιφανειακές κοκκώδεις γραμμές.

Κύρια εξωτερικά χαρακτηριστικά, τα οποία δεν μπορούν ν’ αφαιρεθούν με ξαναγυάλισα χωρίς σοβαρής απώλειας βάρους, πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν όταν καθαρίζεται η καθαρότητα.

Κόψιμο και Σχήμα (μορφή).

 1. Είναι ανεπίτρεπτο να περιγράψεις ένα διαμάντι ως «σωστά κομμένο» αν οι αναλογίες και η συμμετρία του διαμαντιού δεν ανταποκρίνονται στους κανόνες, που είναι σε κοινή χρήση. Αυτοί οι κανόνες λαμβάνουν υπ’ όψιν τις γενικές αναλογίες της πέτρας και ακολουθούν τους νόμους της οπτικής, επιτρέποντας το μέγιστο της λαμπρότητας για το σύγχρονο κόψιμο του διαμαντιού.
 2. Ένα σύγχρονο κόψιμο μπριγιάν βασίζεται πάνω σ’ ειδικούς οπτικούς υπολογισμούς έχοντας σκοπό το μέγιστο της ομορφιάς, το οποίο είναι αποτέλεσμα της λαμπρότητας και της διάχυσης. Διαφορετικοί συνδυασμοί των αναλογιών μπορούν να δώσουν εξίσου καλά αποτελέσματα και ως επί τούτου η εκτίμηση της ποιότητας του κοψίματος δεν να καθορίζεται μόνο από τις διαστάσεις. Από την άλλη μεριά τα τελικό (λούστρο) είναι ανεξάρτητο από τις αναλογίες και ελάχιστη σημασία στην ποιότητα του κοψίματος. Δίνονται δύο διαφορετικές ενδείξεις, στις οποίες παρατηρούνται εκτεταμένες παρεκκλίσεις αναφορικά με τη συμμετρία και τη στιλπνότητα.
 3. Ο όρος «μπριγιάν» χωρίς καμία πρόσθετη περιγραφή του υλικού μπορεί μόνο να δοθεί σε στρογγυλό διαμάντι κομμένο σε «μπριγιάν».
 4. Το μπριγιάν κόψιμο ή «full cut» έχει σχήμα στρογγυλό και αποτελείται από το πάνω μέρος (κορώνα), η οποία αποτελείται από τουλάχιστον τριάντα δύο (32) έδρες (μη συμπεριλαμβανομένου το τραπέζι) και το κάτω μέρος (κώνο) το οποίο αποτελείται από τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) έδρες (μη συμπεριλαμβανομένου το «culet»). Τα κοψίματα (8/8, 16/16) να περιγράφονται ως έχουν.
 5. Άλλα κοινά σχήματα είναι μαρκίζα (marquise), δάκρυ, οβάλ, καρδιά, κόψιμο σμαραγδιού, τριγωνικό, «baguette, princess, step cut» κ.α.

Περιγραφή των επεξεργασιών και των συνδυασμών των λίθων.

 1. Εάν το χρώμα ενός φυσικού διαμαντιού έχει αλλάξει τεχνητά, τότε πρέπει αυτό να δηλώνεται με σαφήνεια ως «επεξεργασμένο», τεχνητά χρωματισμένο ή «ακτινοβολημένο».
 2. Διαμάντια, τα οποία έχουν επεξεργαστεί τεχνητά με σκοπό ν’ αλλάξει η καθαρότητα με την βοήθεια λέιζερ ή άλλων μεθόδων, πρέπει σαφώς να δηλώνονται ως «τρυπημένα» ή «τρυπημένα με λέιζερ». Η ταξινόμηση πρέπει ν’ ανταποκρίνεται στον αρχικό βαθμό καθαρότητας. Η τρύπα, που προήλθε, θεωρείται και αυτή από μόνη της ως έγκλεισμα.
 3. Τα διαμάντια, στα οποία έχει τροποποιηθεί η καθαρότητά τους με τεχνητή επεξεργασία απορρόφηση (ανομοιογενούς υλικού), πρέπει σαφώς να δηλώνονται ως επεξεργασμένα.
 4. Κάθε κόσμημα, που εκθέτεται ή παρουσιάζεται προς πώληση και αποτελείται από φυσικά καθώς και συνθετικά ή τεχνητά στοιχεία, πρέπει να συνοδεύεται από μία ευανάγνωστη προφανή ταμπέλα, δείχνοντας τις λεπτομέρειες  της σύνθεσης σύμφωνα με τους κανόνες της ονοματολογίας. Όταν τα διαμάντια ( ή κοσμήματα από αυτά) εκθέτονται μαζί με τεχνητά ή συνθετικά προϊόντα (ή κοσμήματα από αυτά) χρειάζεται να συνοδεύεται από μία ευδιάκριτη ταμπέλα όπου υποδεικνύει τη φύση των αντικειμένων, που φαίνονται.

Αναφορές Διαμαντιών – Προδιαγραφές.

 1. Η ακριβής ταξινόμηση ενός διαμαντιού μπορεί να γίνουν μόνον εφ’ όσον αυτό είναι ακάρφωτο.
 2. Μία αναφορά διαμαντιού (Diamond Report) μπορεί να γίνει για διαμάντια βάρους τουλάχιστον 0.47ct.
 3. Μία αναφορά ταξινόμησης διαμαντιού περιλαμβάνει τα βασικά χαρακτηριστικά και τα αναγνωριστικά σημάδια, τα οποία είναι τίποτα περισσότερο ή λιγότερο από την περιγραφή του βάρους, του χρώματος, της καθαρότητας, του σχήματος και της κοπής, διαστάσεις, αναλογίες από το ύψος της κορώνας / το βάθος του κώνου (pavilion) επί τοις εκατό. Η αναλογία της διαμέτρου του τραπεζιού επί τοις εκατό, το τελικό λάξευμα ως συμμετρία και γυάλισμα, η περιγραφή της ζώνης, η ένταση του φθορισμού και ενδεχόμενα σχόλια.
 4. Οι διαστάσεις των σχημάτων αναφέρονται στο ελάχιστο και στο μέγιστο της διαμέτρους καθώς και το ύψος ή το μήκος (για τα σχήματα μπριγιάν), το πλάτος και το ύψος (άλλα σχήματα).
 5. Περιγραφή ζώνης :

bruted – faceted – polished

αγυάλιστη –  εδροποιημένη – γυαλισμένη

thin – medium – thick

λεπτή – μεσαία – χοντρή

 1. Οι τελικές κατηγορίες για τις αναλογίες κοπής είναι :

very good – good – medium – pour

πολύ καλές – καλές – μέτριες – φτωχές

 1. Εξωτερικά χαρακτηριστικά ορατά από την κορώνα πρέπει ν’ αναφέρονται στα πιστοποιητικά διαμαντιών κάτω από τα «comments» σχόλια, π.χ. αμελητέα εξωτερικά χαρακτηριστικά, εξωτερικά χαρακτηριστικά, naturals, ασυνήθιστα, μεγάλη culet, γραμμές ανάπτυξης, επιφανειακές δομικές γραμμές (grain), knot lines (σκληρές διελεύσεις).
 2. Απλούστερα πιστοποιητικά διαμαντιών μπορούν ν’ εκδοθούν για μεγέθη μεταξύ 0.20 και 0.47ct, περιέχοντας στοιχεία όσον αφορά βάρος, χρώμα, καθαρότητα / σχήμα και αναλογίες.